Kostenets, 20 Yantra St

"Maritza - N&S" Ltd.

Producer of rubber technical products

Rubber and silicone products, O-rings, K-cuffs, household seals and other rubber products up to 15 kg, products designed to work in a wide range of working conditions.

Why choose us?

In the first place for us are the requirements of our customers.

A long-standing manufacturer of rubber-technical products.

We use high quality materials in production.

Continuous renewal of the range of offered products.

We fulfill orders on time.

We offer a flexible policy.

We value the contributions of our employees.

Production

The products we manufacture are in full compliance with all applicable standards, legislation and regulations.

Send an inquiry

Име
Имейл
Телефон
Избери продукти *

Information:

MARITSA – N.I.S. EOOD successfully defended a project under the procedure “Solutions in the field of information and communication technologies and cyber security in small and medium-sized enterprises” from the National Plan for Recovery and Sustainability.

The main goal of the project is to contribute to the acceleration of the transition to digitalization of the economy by providing grants for the implementation of information and communication technologies and solutions that ensure an increase in the level of digitalization of small and medium-sized enterprises (SMEs).

The specific goals of the project are related to increasing the competitiveness of MARITSA – N.I.S. Ltd. by increasing the information security of the company, optimizing the processes related to data archiving and recovery, saving man-hours and directing them to the company’s own activities.

The expected results of the implementation of the project include restoration of the economic potential of the enterprise from the period before the COVID pandemic, wider recognition of the company and its successful positioning in the online space, which will lead to reaching a new customer base (primarily among customers in the range of 18- 40 d), and from there to expanding the market positions, expanding the capacity and improving the competitiveness of MARITSA – N.I.S. Ltd.

The total value of the project is BGN 20,000, entirely funded by the European Union – NextGenerationEU.

Основната цел на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Специфичните цели на проекта са свързани с повишаване на конкурентоспособността на МАРИЦА – Н.И.С. ЕООД чрез повишаване на информационната сигурност на компанията,  оптимизиране на процесите, свързани с архивирането и възстановяване на данните, спестяване на работни човекочасове и насочването им към присъщи дейности на фирмата.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията,  по-широка разпознаваемост на компанията и успешното ѝ позициониране в онлайн пространството, което ще доведе до достигане до нова клиентска база (предимно сред клиентите в диапазона 18-40 г), а оттам до разширяване на пазарните позиции, разширяване на капацитета и подобряване на конкурентоспособността на МАРИЦА – Н.И.С. ЕООД.

Общата стойност на проекта е 20 000 лева, изцяло по линия на Европейския съюз – NextGenerationEU.