Declaration of the Quality Policy

Ние ръководството на „Марица-Н.И.С.” ЕООД, сме решени да утвърждаваме фирмата като постоянен доставчик за всички наши клиенти на качествени каучукови продукти – уплътнители радиални за валове /семеринги – нормални и “с чистачи”/, “О” пръстени, гарнитури, тампони, маншети, маншони, комплекти уплътнители и др., както и да бъдем водещ производител в страната на тези изделия, а в бъдеще излизане на международните пазари в Балканския регион и Европа.

Качество за нас означава да удовлетворяваме потребностите и очакванията на всеки наш клиент с продукти, в пълно съответствие с всички приложими стандарти, нормативните и всички други приложими изисквания. Чрез системно планирани и организирани подобрения на работата и изпълнение на целите по качеството не само в производството и управлението, но и в сътрудничеството с нашите партньори – доставчици и клиенти. В тази връзка ръководството определя всички заинтересовани страни, които са свързани със Системата за управление на качеството (СУК), както и техните изисквания свързани с функционирането на СУК. Всички наши ресурси, знания, умения, опит и амбиции ни дават увереността, че можем да утвърждаваме доверието на нашите клиенти.

МАРИЦА-Н.И.С. ЕООД периодично определя външните и вътрешни обстоятелства, които са от значение за развитието на дружеството като цяло, могат да влияят пряко върху стратегическата насоченост за развитието на дружеството, включително онези, които могат да повлияят на способността на дружеството да постига желания резултат от СУК и планираните цели.

Като ръководители на дружеството прилагаме принципите за фирмено управление:

  • Насоченост към клиента;
  • Лидерство;
  • Приобщаване на персонала;
  • Процесен подход;
  • Подобряване на СУК;
  • Вземане на решения, основони на факти;
  • Управление на взаимоотношенията с останалите заинтересовани страни;

Ангажираме се пряко да оказваме пълно съдействие и да осигуряваме всички необходими човешки и материални ресурси за поддържане на ефикасна система за управление на качеството, както и да ръководим нейното развитие, усъвършенстване и непрекъснато подобряване.

Всеки от нас гарантира, че ще полага своите усилия и професионален опит, за да може нашата Политиката по качеството да бъде разбирана и прилагана в работата на всички звена на “МАРИЦА-Н.И.С.”.

Вярваме в силите и способностите на всички наши работници, служители и специалисти. Ценим приноса и поощряваме участието на всеки един човек за изпълнение на обявената Политика по качеството, с твърдото убеждение, че Качеството е нашата гаранция за сигурен просперитет!

Управител

Любомир  Копаранов

24.02.2017 г.